نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی a

كپسول گياهي دفع كننده سنگ كليه

تاریخ اظهارنامه: 1396/12/27
تاریخ ثبت: 1398/01/19

تركيب پودر و ژل گياهي معدني رفع بوي بدن
destroyer of body smell

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/17
مالک/مالکان: آقاي مصطفي عنقايي
تاریخ ثبت: 1398/01/19
مخترع/مخترعان: مصطفي عنقايي