نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی a

سيستم اطفاء حريق سيار
Mobile Firefighting system

تاریخ اظهارنامه: 1394/10/16
تاریخ ثبت: 1398/01/19
مخترع/مخترعان: پژمان حق پناه