نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی a

نيمكت‌هاي هوشمند سخنگو خورشيدي

تاریخ اظهارنامه: 1396/11/24
تاریخ ثبت: 1398/01/20
مخترع/مخترعان: مهدي هدايت پورجلودار

تله موش هوشمند
Smart Rat Trap (S.R.T)

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/06
تاریخ ثبت: 1398/01/21
مخترع/مخترعان: مرتضي عتيقي سلماسي

دستگاه شبيه ساز شناي پروانه
Butterfly swim simulator

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/08
مالک/مالکان: آقاي حميد آرادفر
تاریخ ثبت: 1398/01/21
مخترع/مخترعان: حميد آرادفر

ويال داراي سيستم برداشت آسان محتويات
Vial with Optimal Adapter

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/21
مالک/مالکان: آقاي حامد حضرتي
تاریخ ثبت: 1398/01/21
مخترع/مخترعان: حامد حضرتي

پوست روي جلدي _مخصوص موي سر

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/04
تاریخ ثبت: 1398/01/21