نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی a

مته مكانيزه به منظور سوراخ كردن انواع برف و يخ با ضخامت هاي مختلف

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/15
مالک/مالکان: آقاي علي عروضي
تاریخ ثبت: 1399/09/30
مخترع/مخترعان: علي عروضي