نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی a

دستگاه پلاستيك كش زير زمين

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/20
مالک/مالکان: آقاي اكبر فاتحي
تاریخ ثبت: 1398/01/24
مخترع/مخترعان: اكبر فاتحي

سيستم ريشه زايي هوايي خودكار
Automatic Air rooting system

تاریخ اظهارنامه: 1397/03/27
مالک/مالکان: آقاي خسرو كرمي
تاریخ ثبت: 1398/01/24
مخترع/مخترعان: خسرو كرمي

حفاظ اشعه معلّق بر صندلي
Chair Suspended Zero Gravity X-ray Protection Device

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/12
تاریخ ثبت: 1398/01/28
مخترع/مخترعان: احسان بهرامعلي