نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی a

انكوباتور پرورش متراكم لارو ماهي جنگجو

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/23
تاریخ ثبت: 1398/02/02
مخترع/مخترعان: محمدحسين ابراهيمي

توليد ساختارهاي متخلخل مبتني بر فيبروئين به روش مستقيم

تاریخ اظهارنامه: 1395/04/28
تاریخ ثبت: 1398/02/02
مخترع/مخترعان: داود كلاه ريز

حمام صحرايي قابل حمل

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/25
مالک/مالکان: آقاي داود اقاخاني
تاریخ ثبت: 1398/02/04
مخترع/مخترعان: داود اقاخاني