نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی a

جداكننده ايمن وسايل تيز در حوزه پزشكي و درماني
sharp Safty Cutter

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/25
مالک/مالکان: آقاي عباس ملكي
تاریخ ثبت: 1398/02/08
مخترع/مخترعان: شيما فرخي عباس ملكي

لباس تنظيم كننده دماي بدن بيمار
veil thermal clothes for surgery

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/04
مالک/مالکان: آقاي مهدي پورباقر
تاریخ ثبت: 1398/02/09