نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي علي كريمي