نسخه آزمایشی
تعداد موارد یافت شده : 500
تاریخ اظهارنامه: 1394/08/18
مالک/مالکان: آقاي مصطفي طالبي
تاریخ ثبت: 1398/02/24
تاریخ اظهارنامه: 1398/02/17
تاریخ ثبت: 1398/06/10
تاریخ اظهارنامه: 1397/12/28
تاریخ ثبت: 1398/07/22
مخترع/مخترعان: امين شعبانپورمقدم