نسخه آزمایشی
تعداد موارد یافت شده : 1787

آينه مكنده دندانپزشكي

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/08
مالک/مالکان: نيما نيك افشار
تاریخ ثبت: 1400/04/10
مخترع/مخترعان: نيما نيك افشار

برچسب ياداوري زمان مصرف دارو

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/24
مالک/مالکان: آيلين رضواني زاده
تاریخ ثبت: 1400/04/10
مخترع/مخترعان: آيلين رضواني زاده

دستگاه احراز هويت زيستي دو ‌درگاهه كارت هوشمند ملي

تاریخ اظهارنامه: 1398/11/19
تاریخ ثبت: 1400/04/10
مخترع/مخترعان: محمدحسين رحيمي يگانه