نسخه آزمایشی
تعداد موارد یافت شده : 2084

سيستم هوشمند صفحات تعاملي

تاریخ اظهارنامه: 1390/08/23
مالک/مالکان:

محصور شدگي فعال ستون ها با استفاده از ورق هاي تقويتي FRPبه روش Wet Layup

تاریخ اظهارنامه: 1390/10/04
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/02/16

بتن هوشمند با فناوري نانو

تاریخ اظهارنامه: 1390/07/18
تاریخ ثبت: 1390/07/18
مخترع/مخترعان: پارسا مهاجري