نسخه آزمایشی

تعداد موارد یافت شده : 6411

فرآيند توليد نقاط كوانتومي و آنگسترومي كيتوزان

تاریخ اظهارنامه: 1396/08/16
مالک/مالکان: آقاي رامين افكاري
تاریخ ثبت: 1396/08/16
مخترع/مخترعان: رامين افكاري

ابزار تكيه گاه جراحيهاي دهاني
Oral Surgery Bearing Plate

تاریخ اظهارنامه: 1395/09/07
تاریخ ثبت: 1396/06/26
مخترع/مخترعان: مجيد آقاكثيري

افشانه حشره كش تركيبي با هدف كاهش پرمترين
Insect killer spray

تاریخ اظهارنامه: 1395/02/04
مالک/مالکان: آقاي علي حسني
تاریخ ثبت: 1395/09/17
مخترع/مخترعان: علي حسني

لوله انعقادي نانو

تاریخ اظهارنامه: 1395/07/27
تاریخ ثبت: 1395/07/27
مخترع/مخترعان: كسري فلك