نسخه آزمایشی

تعداد موارد یافت شده : 6411

جداکردن جزءهای تشکیل‌دهنده از یک جریان هیدروکربن چند جزئی که دارای اتیلن است.

تاریخ اظهارنامه: 1388/3/2
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1390/4/29

فرآیند هیدرومتالورژیکی برای استخراج حلالی و جداسازی عناصر توریم ا.رانیوم و برخی از عناصر نادر خاکی موجود در محلول فروشویی کانسنگ توریم ـ اورانیم زریگان با استفاده از استخراج کننده سیانکس ـ 272 با استفاده از سیانکس 272.