لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01

تاریخ اظهارنامه: 1395/09/10
تاریخ ثبت: 1398/01/17
مخترع/مخترعان: سينا ولي زاده
تاریخ اظهارنامه: 1397/05/06
تاریخ ثبت: 1398/01/21
مخترع/مخترعان: مرتضي عتيقي سلماسي
تاریخ اظهارنامه: 1396/10/20
مالک/مالکان: آقاي اكبر فاتحي
تاریخ ثبت: 1398/01/24
مخترع/مخترعان: اكبر فاتحي
تاریخ اظهارنامه: 1397/03/27
مالک/مالکان: آقاي خسرو كرمي
تاریخ ثبت: 1398/01/24
مخترع/مخترعان: خسرو كرمي