لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/03
تاریخ ثبت: 1398/10/03
مخترع/مخترعان: علي اصغر وريجي
تاریخ اظهارنامه: 1396/04/30
تاریخ ثبت: 1398/10/03
مخترع/مخترعان: اميريوسف حسن زاده
تاریخ اظهارنامه: 1398/03/15
مالک/مالکان: مهتا حسيني
تاریخ ثبت: 1398/10/24
مخترع/مخترعان: مهتا حسيني