لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01

تاریخ اظهارنامه: 1400/05/31
مالک/مالکان: آقای محمود سالمی
تاریخ ثبت: 1401/03/09
مخترع/مخترعان: محمود سالمی
تاریخ اظهارنامه: 1400/10/26
مالک/مالکان: آقای کیان سامعی
تاریخ ثبت: 1401/03/09
مخترع/مخترعان: كيان سامعي
تاریخ اظهارنامه: 1400/06/31
تاریخ ثبت: 1401/03/23
مخترع/مخترعان: اسكندر بابائي
تاریخ اظهارنامه: 1400/07/20
تاریخ ثبت: 1401/04/01
مخترع/مخترعان: منوچهر منتظری
تاریخ اظهارنامه: 1400/02/23
تاریخ ثبت: 1401/04/14
مخترع/مخترعان: سید کاظم کاظمی کشه