لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01

تاریخ اظهارنامه: 1401/02/15
تاریخ ثبت: 1401/04/26
مخترع/مخترعان: رضا براتی قهریزجانی
تاریخ اظهارنامه: 1401/01/29
مالک/مالکان: آرين اسفندياري
تاریخ ثبت: 1401/04/26
مخترع/مخترعان: آرين اسفندياري