لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/17
مالک/مالکان: امي تيس کبير
تاریخ ثبت: 1398/02/17
مخترع/مخترعان: امي تيس کبير
تاریخ اظهارنامه: 1397/03/31
تاریخ ثبت: 1397/03/31
مخترع/مخترعان: بنیامین عباسیان