لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/24
تاریخ ثبت: 1398/03/11
مخترع/مخترعان: اميرحسن اسعديان