لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/17
تاریخ ثبت: 1398/04/05
مخترع/مخترعان: مهدي جهانشيري
تاریخ اظهارنامه: 1397/10/12
تاریخ ثبت: 1398/04/15
مخترع/مخترعان: سعيد محسني نيك
تاریخ اظهارنامه: 1397/02/22
مالک/مالکان: آقاي احد علومي
تاریخ ثبت: 1398/05/02
مخترع/مخترعان: احد علومي