لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/16
مالک/مالکان: آقاي امير اسكندري
تاریخ ثبت: 1398/06/23
مخترع/مخترعان: امير اسكندري
تاریخ اظهارنامه: 1397/08/28
مالک/مالکان: آقاي بهروز رضائي
تاریخ ثبت: 1398/06/25
مخترع/مخترعان: بهروز رضائي
تاریخ اظهارنامه: 1397/09/27
تاریخ ثبت: 1398/06/30
مخترع/مخترعان: فاطمه اميري سيمكوئي