لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01

تاریخ اظهارنامه: 1395/11/26
مالک/مالکان: آقاي جواد اصغرپور
تاریخ ثبت: 1398/07/09
مخترع/مخترعان: جواد اصغرپور
تاریخ اظهارنامه: 1397/09/25
مالک/مالکان: آقاي سعيد رجبي پي
تاریخ ثبت: 1398/07/13
مخترع/مخترعان: سعيد رجبي پي
تاریخ اظهارنامه: 1397/11/13
مالک/مالکان: آقاي ناصر يادگاري
تاریخ ثبت: 1398/07/23
مخترع/مخترعان: ياسر خياط اوجان
تاریخ اظهارنامه: 1397/12/08
تاریخ ثبت: 1398/07/24
مخترع/مخترعان: محمدامين بكتاش
تاریخ اظهارنامه: 1397/10/23
مالک/مالکان: آقاي بهروز رضائي
تاریخ ثبت: 1398/07/29
مخترع/مخترعان: بهروز رضائي
تاریخ اظهارنامه: 1397/07/04
تاریخ ثبت: 1398/08/01