لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01

تاریخ اظهارنامه: 1398/05/05
تاریخ ثبت: 1398/09/18
مخترع/مخترعان: اكبر اسداله زاده
تاریخ اظهارنامه: 1397/12/12
تاریخ ثبت: 1398/09/23
مخترع/مخترعان: علي صمدي هاچه سو