لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01D 34/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/04/16
مالک/مالکان: آقاي حسن مددي
تاریخ ثبت: 1395/04/16
مخترع/مخترعان: حسن مددي
تاریخ اظهارنامه: 1398/12/16
تاریخ ثبت: 1399/05/22
تاریخ اظهارنامه: 1396/03/31
تاریخ ثبت: 1396/09/30
مخترع/مخترعان: غلامرضا قهرمانيان
تاریخ اظهارنامه: 1400/01/11
مالک/مالکان: محمدجواد قاسمي
تاریخ ثبت: 1400/11/06
مخترع/مخترعان: محمدجواد قاسمي