لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01D 34/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/04/16
مالک/مالکان: آقاي حسن مددي
تاریخ ثبت: 1395/04/16
مخترع/مخترعان: حسن مددي
تاریخ اظهارنامه: 1398/12/16
تاریخ ثبت: 1398/12/16
تاریخ اظهارنامه: 1396/03/31
تاریخ ثبت: 1396/09/30
مخترع/مخترعان: غلام رضا قهرمانيان