نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01D 44/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/05/05
تاریخ ثبت: 1398/09/18
مخترع/مخترعان: اكبر اسداله زاده