نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01D 45/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/23
مالک/مالکان: آقاي بهروز رضائي
تاریخ ثبت: 1398/07/29
مخترع/مخترعان: بهروز رضائي
تاریخ اظهارنامه: 1397/08/08
تاریخ ثبت: 1398/12/10
تاریخ اظهارنامه: 1395/12/21
تاریخ ثبت: 1396/07/02
مخترع/مخترعان: غلامحسين علي زاده
تاریخ اظهارنامه: 1395/08/19
مالک/مالکان: آقاي بهمن جليلي
تاریخ ثبت: 1397/01/18
مخترع/مخترعان: بهمن جليلي