نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01D 46/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/24
تاریخ ثبت: 1398/03/11
مخترع/مخترعان: اميرحسن اسعديان
تاریخ اظهارنامه: 1397/11/13
مالک/مالکان: آقاي ناصر يادگاري
تاریخ ثبت: 1398/07/23
مخترع/مخترعان: ياسر خياط اوجان
تاریخ اظهارنامه: 1393/03/19
مالک/مالکان: آقاي محمد كلهر
تاریخ ثبت: 1396/07/16
مخترع/مخترعان: محمد كلهر