لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01K

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/12
تاریخ ثبت: 1398/04/15
مخترع/مخترعان: سعيد محسني نيك
تاریخ اظهارنامه: 1393/04/11
مالک/مالکان: آقاي سعيد سلامت
تاریخ ثبت: 1398/05/15
تاریخ اظهارنامه: 1397/01/26
مالک/مالکان: آقاي سعيد ظفري
تاریخ ثبت: 1398/05/16
مخترع/مخترعان: سعيد ظفري