لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01M 1/02

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/27
مالک/مالکان: آقاي وحيد عابد
تاریخ ثبت: 1399/04/24
مخترع/مخترعان: وحيد عابد
تاریخ اظهارنامه: 1399/12/06
مالک/مالکان: حامد عباسي
تاریخ ثبت: 1400/03/03
مخترع/مخترعان: حامد عباسي