لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01M 1/04

تاریخ اظهارنامه: 1399/12/06
مالک/مالکان: حامد عباسي
تاریخ ثبت: 1400/03/03
مخترع/مخترعان: حامد عباسي