لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01M 1/20

تاریخ اظهارنامه: 1399/10/11
تاریخ ثبت: 1400/04/09
مخترع/مخترعان: جواد ناظمي رفيع
تاریخ اظهارنامه: 1399/12/06
مالک/مالکان: حامد عباسي
تاریخ ثبت: 1400/03/03
مخترع/مخترعان: حامد عباسي