لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A01M 23/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/06
تاریخ ثبت: 1398/01/21
مخترع/مخترعان: مرتضي عتيقي سلماسي
تاریخ اظهارنامه: 1394/07/29
تاریخ ثبت: 1395/02/13
تاریخ اظهارنامه: 1395/09/23
مالک/مالکان: سوسن قبادي
تاریخ ثبت: 1397/07/17
مخترع/مخترعان: سوسن قبادي