لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A21C 3/02

تاریخ اظهارنامه: 1399/09/03
مالک/مالکان: آقای حسین کبیری
تاریخ ثبت: 1400/08/30
مخترع/مخترعان: حسین کبیری