نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A21D 2/24

تاریخ اظهارنامه: 1398/07/25
مالک/مالکان: آقاي عرفان گلرخ
تاریخ ثبت: 1398/12/12
مخترع/مخترعان: عرفان گلرخ