نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A22C

تاریخ اظهارنامه: 1393/04/11
مالک/مالکان: آقاي سعيد سلامت
تاریخ ثبت: 1398/05/15
تاریخ اظهارنامه: 1396/02/02
مالک/مالکان: آقاي علي حسينيان
تاریخ ثبت: 1396/06/28
مخترع/مخترعان: علي حسينيان