لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23B 4/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/01/14
تاریخ ثبت: 1397/06/25
مخترع/مخترعان: محمدرضا طاهرخاني
تاریخ اظهارنامه: 1396/11/26
مالک/مالکان: اقدس صادقي
تاریخ ثبت: 1399/06/11
مخترع/مخترعان: اقدس صادقي