لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23C 1/00

تاریخ اظهارنامه: 1399/01/10
تاریخ ثبت: 1399/07/12
مخترع/مخترعان: رسول محموديان
تاریخ اظهارنامه: 1398/09/07
مالک/مالکان: حميد عسكري طبري
تاریخ ثبت: 1399/03/26
مخترع/مخترعان: حميد عسكري طبري