لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23C 9/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/30
تاریخ ثبت: 1398/09/16
مخترع/مخترعان: حسين مصطفي لو
تاریخ اظهارنامه: 1393/11/27
تاریخ ثبت: 1395/04/21
مخترع/مخترعان: بهرام كريمي ده چشمه
تاریخ اظهارنامه: 1395/06/03
مالک/مالکان: آقاي حسان عارفي
تاریخ ثبت: 1396/01/26
مخترع/مخترعان: حسان عارفي
تاریخ اظهارنامه: 1395/08/08
تاریخ ثبت: 1396/04/27
مخترع/مخترعان: مرتضي حدادي زفره
تاریخ اظهارنامه: 1394/10/28
تاریخ ثبت: 1394/10/28
مخترع/مخترعان: سيدمحمد مؤيدي