نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23G 9/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/18
تاریخ ثبت: 1398/03/08
مخترع/مخترعان: جواد اسکندري چراتي
تاریخ اظهارنامه: 1397/05/17
مالک/مالکان: آقاي مجيد عاطفي
تاریخ ثبت: 1398/12/19
مخترع/مخترعان: مجيد عاطفي
تاریخ اظهارنامه: 1390/11/11
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/10/30
تاریخ اظهارنامه: 1393/10/27
تاریخ ثبت: 1394/07/08