لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L 1/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/08/08
تاریخ ثبت: 1396/04/27
مخترع/مخترعان: مرتضي حدادي زفره
تاریخ اظهارنامه: 1396/06/30
تاریخ ثبت: 1397/08/20
مخترع/مخترعان: بهاره عمادزاده
تاریخ اظهارنامه: 1396/11/26
مالک/مالکان: اقدس صادقي
تاریخ ثبت: 1399/06/11
مخترع/مخترعان: اقدس صادقي