لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L 17/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/11/26
مالک/مالکان: اقدس صادقي
تاریخ ثبت: 1399/06/11
مخترع/مخترعان: اقدس صادقي
تاریخ اظهارنامه: 1398/01/18
تاریخ ثبت: 1399/07/19
مخترع/مخترعان: مريم كوكبي
تاریخ اظهارنامه: 1398/10/07
تاریخ ثبت: 1399/08/06
مخترع/مخترعان: اميرمسعود اخوان