لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L 2/00

تاریخ اظهارنامه: 1394/10/09
تاریخ ثبت: 1394/10/09
مخترع/مخترعان: محمدابراهيم روان بخش
تاریخ اظهارنامه: 1396/01/17
تاریخ ثبت: 1397/02/31
مخترع/مخترعان: مسعود قره حسنلو