لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L 33/135

تاریخ اظهارنامه: 1396/11/15
تاریخ ثبت: 1397/05/03
مخترع/مخترعان: سيداصغر دهقان