لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L

تاریخ اظهارنامه: 1394/10/09
تاریخ ثبت: 1394/10/09
تاریخ اظهارنامه: 1395/10/25
تاریخ ثبت: 1396/05/21
مخترع/مخترعان: مزدك عليمي
تاریخ اظهارنامه: 1393/11/09
مالک/مالکان: آقاي صادق كياني
تاریخ ثبت: 1396/06/26
مخترع/مخترعان: صادق كياني