لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L

تاریخ اظهارنامه: 1394/11/04
تاریخ ثبت: 1396/07/01
مخترع/مخترعان: مهدي جهانشيري
تاریخ اظهارنامه: 1395/11/10
تاریخ ثبت: 1396/10/19
مخترع/مخترعان: سعيد تقدسي محمودي