لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/13
مالک/مالکان: آقاي قنبر لايي
تاریخ ثبت: 1398/03/25
مخترع/مخترعان: قنبر لايي
تاریخ اظهارنامه: 1397/11/13
تاریخ ثبت: 1398/04/05
مخترع/مخترعان: مصطفي تنهائي
تاریخ اظهارنامه: 1396/09/25
مالک/مالکان: آقاي مهدي ستاري
تاریخ ثبت: 1398/04/10
مخترع/مخترعان: مهدي ستاري
تاریخ اظهارنامه: 1397/11/29
تاریخ ثبت: 1398/04/11
مخترع/مخترعان: داود فايزي سيس
تاریخ اظهارنامه: 1397/05/10
تاریخ ثبت: 1397/05/10
تاریخ اظهارنامه: 1397/01/11
تاریخ ثبت: 1398/04/31
مخترع/مخترعان: مسعود دراني زاده