لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L

تاریخ اظهارنامه: 1392/09/17
مالک/مالکان: علي سرشوقي
تاریخ ثبت: 1393/03/18
مخترع/مخترعان: علي سرشوقي
تاریخ اظهارنامه: 1400/05/31
تاریخ ثبت: 1400/08/11
مخترع/مخترعان: عيسي بهرامي زاده
تاریخ اظهارنامه: 1399/12/24
مالک/مالکان: آقاي مهدي اكبري
تاریخ ثبت: 1400/09/03
مخترع/مخترعان: مهدی اکبری