لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L

تاریخ اظهارنامه: 1400/04/21
مالک/مالکان: محمدرضا خاكي
تاریخ ثبت: 1400/09/14
مخترع/مخترعان: محمدرضا خاكي