لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/08
مالک/مالکان: آقاي عارف خلخالي
تاریخ ثبت: 1398/05/23
مخترع/مخترعان: عارف خلخالي
تاریخ اظهارنامه: 1397/11/02
تاریخ ثبت: 1398/05/26
مخترع/مخترعان: حسين عباسي دوغ آبادي