لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L

تاریخ اظهارنامه: 1400/01/30
مالک/مالکان: ميثاق الوندي صالح
تاریخ ثبت: 1401/01/27
مخترع/مخترعان: ميثاق الوندي صالح